Uvjeti ugovora

Sporazumi o izboru prava

Odnosi i eventualni sporovi koji nastanu između prodavatelja i kupca u svezi sklapanja Ugovora o kupoprodaji riješit će se isključivo  prema zakonu Češke Republike, posebno prema Građanskom zakoniku, event. prema drugim  relevantnim zakonskim propisima.
Sporazumi o izboru suda

U slučaju da kupac nije u funkciji potrošača, vrijedi da su se prodavatelj i kupac sporazumjeli na nadležnosti Regionalnog suda u Teplicama za rješavanje svih sporova nastalih između istih.
UVJETI UGOVORAUVJETI POSLOVANJA

trgovačkog društva: Gitano cosmetics d.o.o.

sa sjedištem: Ulica 4. Gardijske brigade 23, Zadar

OIB: 37952488663


Za prodaju robe putem on-line trgovine koja se nalazi na internetskoj adresi: www.gitanocosmetics.cz

Telefon: +420 728 608 266

Email: info@gitanocosmetics.cz


1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu samo „uvjeti poslovanja“) trgovačkog društva Gitano cosmetics d.o.o., sa sjedištem Ulica 4. Gardijske brigade 23, Zadar, OIB:37952488663
1. Zakona br. 89/2012 Zb., Građanski zakonik (u daljnjem tekstu samo „Građanski zakonik“) uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze prema ili temeljem ugovora o kupoprodaji (u daljnjem tekstu samo „Ugovor o kupoprodaji“) koji je sklopljen između Prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu samo „Kupac“) putem internetske trgovine Prodavatelja. Prodavatelj je vlasnik internetske trgovine na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi (u daljnjem tekstu samo „www.gitanocosmetics.cz“), a to putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu samo „web sučelje trgovine“).

1. 2. Opći uvjeti poslovanja se ne odnose na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja prilikom naručivanja robe pregovara u sklopu svoje poslovne djelatnosti ili u sklopu svoje samostalne slobodne profesije.

1. 3. Odredbe koje odstupaju od uvjeta poslovanja moguće je sporazumjeti u ugovoru o kupoprodaji. Dogovori koji odstupaju u ugovoru o kupoprodaji imaju prednost pred odredbama uvjeta poslovanja.

1. 4. Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio ugovora o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji i uvjeti poslovanja sačinjeni su na hrvatskom jeziku. Ugovor o kupoprodaji  moguće je sklopiti na hrvatskom jeziku.

1. 5. Tekstualnu verziju uvjeta poslovanja prodavatelj može mijenjati ili dopunjavati. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale u vremenu učinka prethodne verzije uvjeta poslovanja.

2. KORISNIČKI RAČUN

2.1. Na temelju registracije kupca na web stranici kupac će imati pristup svom korisničkom sučelju. Sa svog korisničkog sučelja kupac može naručivati robu (u daljnjem tekstu samo „korisnički račun“). U slučaju kada to web sučelje trgovine omogućuje, Kupac također može robu naručivati bez registracije izravno na web sučelju trgovine.

2. 2. Prilikom registracije na web stranici i kod naručivanja robe kupac je obvezan unijeti sve podatke točne i istinite. Podatke unijete u korisnički račun kupac je obvezan prilikom bilo koje promjene istih ažurirati. Podatke koje je kupac unio u korisnički račun i kod naručivanja robe prodavatelj smatra točnim.

2. 3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je obvezan držati u tajnosti sve informacije neophodne za pristup u korisnički račun.

2. 4. Kupac nije obvezan omogućiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.

2. 5. Prodavatelj može izbrisati korisnički račun pogotovo kada kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od 5 godine, ili ako je kupac prekršio svoje obveze iz ugovora o kupoprodaji (uključujući uvjete poslovanja).

2. 6. Kupac uzima na znanje, da korisnički račun ne mora biti neprekidno dostupan, a to osobito s obzirom na nužno održavanje hardvera i softvera prodavatelja, ili u slučaju nužnog održavanja hardvera i softvera trećih osoba.

3. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

3.1. Web sučelje trgovine sadrži podatke o robi, uključujući navođenje cijena pojedine robe. Cijene robe uključuju porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Cijene robe ostaju vrijediti sve dok su prikazane na web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava prodavatelja sklopiti Ugovor o kupoprodaji po pojedinačno dogovorenim uvjetima.

3. 2. Web sučelje trgovine također sadrži podatke o naknadama za pakiranje i dostavu robe. Podaci o naknadama za pakiranje i dostavu robe navedene na web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba dostavlja na području Hrvatske Republike.

3. 3. Kod naručivanja robe kupac popunjava obrazac za narudžbu na web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu uglavnom sadrži podatke o:

3.3.1. naručenoj robi (naručenu robu kupac „stavlja”u elektronsku košaricu za kupnju na web sučelju trgovine),
3.3.2. načinu plaćanja kupovne cijene, podatke o željenom načinu dostave naručene robe te
3.3.3. podatke o naknadama za pakiranje i dostavu robe (u daljnjem tekstu zajedno samo„narudžba“).
3. 4. Prije slanja narudžbe prodavatelju kupac ima mogućnost provjeriti i promijeniti podatke koje je unio u narudžbu, a to i glede mogućnosti utvrđivanja i ispravljanja grešaka koje su nastale kod unošenja podataka u narudžbu. Narudžbu kupac šalje prodavatelju tako da klikne na gumb „IZRADI NARUDŽBU“. Podatke navedene u narudžbi prodavatelj će smatrati točnim.

3. 5. Slanje narudžbe smatra se kao čin kupca koji na nedvojbeni način identificira naručenu robu, kupovnu cijenu, osobu kupca, način plaćanja kupovne cijene, te je za ugovorne strane obvezujući nacrt ugovora o kupoprodaji. Uvjet za važenje narudžbe je popunjavanje svih obaveznih podataka u obrascu za narudžbu, da je kupac upoznat sa istim trgovačkim uvjetima na web stranici i potvrda kupca da je iste uvjete upoznao.

3. 6. Prodavatelj će neposredno nakon stizanja narudžbe poslati kupcu potvrdu na adresu e-pošte kupca koju je naveo u korisničkom sučelju ili u narudžbi (u daljnjem tekstu samo „elektronička adresa kupca“).

3. 7. Prodavatelj uvijek ima pravo s obzirom na narav narudžbe (količina robe, iznos kupovne cijene, pretpostavljeni troškovi dostave) zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (primjerice u pisanom obliku ili telefonom).

3. 8. Nacrt ugovora o kupoprodaji u obliku narudžbe vrijedi petnaest dana.

3. 9. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca nastaje u trenutku primitka narudžbe (prihvata), što će prodavatelj poslati kupcu na elektroničku poštu i to na adresu elektroničke pošte kupca.

3.10. U slučaju da neki od zahtjeva navedenih u narudžbi prodavatelj ne može ispuniti, dužan je poslati kupcu na elektroničku adresu kupca promijenjenu ponudu s naznakom mogućih varijanti narudžbe te zatražiti stajalište kupca.

3.11. Promijenjena ponuda smatrat će se za novi nacrt ugovora o kupoprodaji te je isti u tom slučaju sklopljen tek nakon pristanka kupca putem elektroničke pošte.

3.12. Kupac je suglasan s korištenjem komunikacijskih sredstava na daljinu radi sklapanja ugovora o kupoprodaji. Troškovi koji kupcu nastanu uslijed korištenja komunikacijskih sredstava na daljinu, u svezi sklapanja ugovora o kupoprodaji (troškovi za internetsko priključenje, troškovi za telefonske pozive) kupac plaća sam, ovi troškovi se ne razlikuju od osnovne stope.

4. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

4.1. Cijenu robe i troškove u svezi dostave robe sukladno ugovoru o kupoprodaji kupac može platiti prodavatelju na slijedeće načine:

4.1.1. u gotovini u poslovnici prodavatelja na adresi Ulica 4. Gardijske brigade 23, Zadar;
4.1.2. pouzećem u gotovini na mjestu koje je kupac naznačio u narudžbi;
4.1.3. bezgotovinski prijenosom na račun prodavatelja br. , koji se vodi kod tvrtke Addiko bank. (u daljnjem tekstu „račun prodavatelja“);
4.1.4. bezgotovinski putem platnog sustava;
4.1.5. bezgotovinski kreditnom karticom;
4.1.6. putem kredita koji osigurava treća osoba.
4. 2. Zajedno s nabavnom cijenom kupac je dalje obvezan prodavatelju platiti troškove u svezi pakovanja i dostave robe u dogovorenom iznosu. Osim ako izričito nije navedeno drukčije, dalje znači nabavna cijena i troškovi u svezi dostave robe.

4. 3. Prodavatelj od kupca ne zahtjeva polog ili drugo slično plaćanje. Ovo ne isključuje odredu čl. 4.6. uvjeta poslovanja glede obveze plaćanja kupovne cijene robe unaprijed.

4. 4. U slučaju plaćanja u gotovini ili plaćanja pouzećem, kupovna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupovna cijena se plaća u roku od 7 dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

4. 5. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupac je obvezan platiti kupovnu cijenu robe i navesti poziv na broj uplatitelja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja obveza kupca platiti kupovnu cijenu bit će ispunjena u trenutku prispijeća odgovarajućeg iznosa na račun prodavatelja.

4. 6. Prodavatelj ima pravo, posebice u slučaju da kupac nije dodatno potvrdio svoju narudžbu (čl. 3.6,), zahtijevati naplatu ukupne kupovne cijene još prije slanja robe kupcu. Uredba čl. 2119. st. 1. Građanskog zakonika se ne primjenjuje.

4. 7. U slučaju popusta cijene robe od strane prodavatelja prema kupcu isti se ne može kombinirati.

4. 8. Ako je to u trgovačkom odnosu uobičajeno ili ako je tako propisano u opće obvezujućim pravnim propisima, prodavatelj će vezano za plaćanja izvršena na temelju ugovora o kupoprodaji izdati kupcu porezni dokument - fakturu. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument – fakturu, prodavatelj će izdati kupcu nakon što uplati cijenu robe te će isti poslati u elektronskom obliku na elektroničku adresu kupca. Prodavatelj je obveznik PDV-a.

5. RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

5.1. Kupac uzima na znanje da sukladno odredbi čl. 1837. Građanskog zakonika, između ostaloga ne može odustati od ugovora o kupoprodaji:

5.1.1. o  o isporuci robe čija cijena ovisi o kolebanjima na financijskom tržištu izvan kontrole prodavatelja i do čega može doći tijekom razdoblja za raskid ugovora,
5.1.2. o dostavi alkoholnih pića koji mogu biti isporučeni tek nakon trideset dana te njihova cijena ovisi o kolebanjima na financijskom tržištu izvan kontrole prodavatelja,
5.1.3. o isporuci robe koja je promijenjena po želji kupca ili za njegovu osobu
5.1.4. o isporuci robe koja podliježe brzom kvarenju, kao i robe koja je nakon dostave nepovratno pomiješana s drugom robom,
5.1.5. o isporuci robe u zatvorenom omotu koju je kupac iz omota izvadio te ju zbog higijenskih razloga nije moguće vratiti,
5.1.6. o isporuci zvučnih ili video zapisa ili programa računala, ako je oštetio njihovu izvornu ambalažu,
5.1.7. o isporuci novina, periodičnog tiska ili časopisa,
5.1.8. o isporuci digitalnog sadržaja, ako nije isporučen na materijalnom nosaču te je isporučen s prethodnim izričitim pristankom kupca prije isteka roka za raskid ugovora te ako je prodavatelj prije sklapanja ugovora kupca obavijestio da u tom slučaju nema pravo na raskid ugovora.
5. 2. Ako se ne radi o slučaju navedenom u čl. 5.1. ili o drugom slučaju kada ugovor o kupoprodaji nije moguće raskinuti, sukladno čl. 1829. st. 1. Građanskog zakonika ima pravo ugovor o kupoprodaji raskinuti, a to u roku do četrnaest (14) dana od preuzimanja robe, naime, ako je predmet ugovora o kupoprodaji nekoliko vrsta robe ili isporuka nekoliko dijelova, isti rok počinje od dana primitka zadnje dostave robe. Raskid ugovora o kupoprodaji potrebno je poslati prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici.

5. 3. U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji sukladno čl. 5.2. uvjeta poslovanja, ugovor o kupoprodaji raskida se od početka. Roba mora biti vraćena prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja od  ugovora. Ukoliko kupac raskine ugovor o kupoprodaji snosi troškove u svezi povratka robe prodavatelju, čak i u slučaju kada robu zbog njene prirode nije moguće vratiti  kao uobičajenu poštansku pošiljku.

5. 4. U slučaju raskida ugovora sukladno čl. 5.2. uvjeta poslovanja, prodavatelj je dužan vratiti novčana sredstva primljena od kupca u roku do četrnaest (14) dana od raskida ugovora o kupoprodaji od strane kupca, a to na isti način na koji ih je od kupca zaprimio. Prodavatelj je također ovlašten vratiti izvršenje koje je kupcima dao već prilikom povratka robe kupcima ili na drugi način, ako će kupac sa time biti suglasan i ne nastanu mu dodatni troškovi. U slučaju kada kupac raskine ugovor o kupoprodaji, prodavatelj nije obvezan vratiti kupcu zaprimljena novčana sredstva ranije nego mu kupac robu vrati nazad ili dok ne dokaže da je prodavatelju robu poslao.

5. 5. Pravo na naplatu štete nastale na robi prodavatelj je ovlašten jednostrano uračunati prema potraživanju na povratak nabavne cijene.

5. 6. Ako je prodavatelj zajedno s robom bilo koje izvršenje ponudio kupcu besplatno,  označeno npr. "poklon", "besplatno", riječ je o ponudi za sklapanje ugovora o darivanju u odnosu na takvo izvršenje. Kupac time što je naručio robu, zajedno sa njome je isto od strane prodavatelja ponuđeno, te ako je istu ponudu prihvatio, izražava suglasnost s ponudom na sklapanje ugovora o darivanju te je time isti ugovor između njega i prodavatelja sklopljen.

Preuzeti obrazac za raskid ugovora


6. PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE

6.1. U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i moguće dodatne troškove u svezi istog načina prijevoza.

6. 2. Ako je prodavatelj prema ugovoru o kupoprodaji obvezan robu dostaviti na mjesto dostave koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je obvezan robu preuzeti pri njenoj dostavi.

6. 3. U slučaju da je zbog razloga sa strane kupca robu potrebno dostavljati u više navrata ili na drukčiji način od onog koji je naveden u narudžbi, kupac je obvezan platiti troškove koji nastanu u svezi dostave robe u više navrata, odnosno troškove koji se odnose na drukčiji način dostave.

6. 4. Prilikom primitka robe od prijevoznika kupac je obvezan provjeriti cjelovitost omota robe te u slučaju bilo kakvog oštećenja isto odmah javiti prijevozniku. U slučaju da na omotu utvrdi oštećenja koje potvrđuje neovlaštenu provalu u pošiljku, kupac nije dužan od prijevoznika pošiljku preuzeti.

7. PRAVA ZBOG NEISPRAVNE IZVEDBE

7.1. Prava i obveze ugovornih strana glede prava zbog nepravilnog izvršenja uređuju se odgovarajućim općim aktima (prvenstveno odredbama čl. 1914. do 1925., čl. 2099. do 2117. i čl. 2161. do 2174. Građanskog zakonika).

7. 2. Prodavatelj odgovara kupcu da roba prilikom primitka nema nikakve nedostatke. Prodavatelj posebice odgovara kupcu da u trenutku kada je kupac robu zaprimio:

7.2.1. roba ima svojstva koja su ugovorne strane sporazumjele, ukoliko sporazum ne postoji, roba ima takva svojstva koja je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koja je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe te na temelju postojanog oglašavanja,
7.2.2. da je roba prikladna za svrhu koju za korištenje robe navodi prodavatelj ili za svrhu u koju se obično takva vrsta robe koristi,
7.2.3. roba odgovara kvaliteti ili obavljenom ugovorenom uzorku ili predlošku, ako je kvaliteta ili izvršenje određeno prema ugovorenom uzorku ili predlošku,
7.2.4. da je roba odgovarajuće količine, mjere ili težine te
7.2.5. je roba u skladu sa zakonskim zahtjevima.
7. 3. Odredbe iz čl. 7.2 uvjeta poslovanja se ne odnose na robu koja se prodaje po nižoj cijeni zbog greške, uslijed čega je niža cijena dogovorena, na habanje robe koje je uzrokovano uobičajenim korištenjem, kod rabljene robe s greškom odgovarajući mjeri uporabe ili habanju koje je roba imala prilikom primitka od strane kupca, ili ako je to očito od naravi robe.

7. 4. U slučaju pojave nedostatka tijekom šest mjeseci od primitka robe, smatrat će se da je roba imala nedostatak već u vremenu njene dostave.

7. 5. Pravo zbog neispravne izvedbe kupac primjenjuje kod prodavatelja na adresi njegove poslovnice Ulica 4. Gardijske brigade 23, Zadar , na istoj je prijem reklamacije moguć s obzirom na asortiman prodane robe, eventualno na sjedištu ili mjestu poduzetništva. Za trenutak primjene reklamacije smatra se trenutak kada je prodavatelj zaprimio reklamiranu robu od kupca.

7. 6. Druga prava i obveze stranaka u svezi odgovornosti prodavatelja za nedostatke može urediti reklamacijski postupak prodavatelja.

7.7. Jamstveni rok proizvoda je 24 mjeseca od datuma kupnje.

8. DRUGA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1. Kupac stječe vlasništvo nad robom u trenutku plaćanja cijele kupovne cijene robe

8.2. Prodavatelj nije u odnosu prema kupcu vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbe čl. 1826. st. 1. slovo e) Građanskog zakonika.

8. 3. Pritužbe potrošača prodavatelj prima u pisanom obliku na adresi Ulica 4. Gardijske brigade 23, Zadar , ili putem elektroničke adrese info@gitanocosmetics.cz Obavijest o izvršenju pritužbe kupca prodavatelj će poslati na adresu sa koje mu je pritužba bila poslana. Kupac također ima pravo na izvansudsko
rješavanje potrošačkog spora iz ugovora o kupoprodaji prema Zakonu o zaštiti potrošača, subjekt za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova je Češka poslovna Inspekcija - dodatne informacije na raspolaganju su

ovdje:http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

8.4. Prodavatelj je ovlašten prodavati robu na temelju obrtnice. Kontrolu o obrtu u sklopu svoga djelovanja obavlja pripadajući obrtnički registar. Nadgledanje iznad područja zaštite osobnih podataka vrši Ured za zaštitu osobnih podataka. Češka poslovna Inspekcija u ograničenom opsegu između ostalog vrši i nadzor nad poštivanjem Zakona br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, pročišćen i tekst propisa.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1. Zaštita osobnih podataka kupca koji je fizička osoba uređena je po Zakonom br. 101/2000 Zb., o zaštiti osobnih podataka, pročišćeni tekst propisa.

9. 2. Kupac je suglasan s obradom svojih osobnih podataka: ime i prezime, adresa boravka, matični broj, osobni identifikacijski broj, adresa elektroničke pošte, telefonski broj i (u daljnjem tekstu sve zajedno samo „osobni podaci“).

9. 3. Kupac je suglasan s obradom osobnih podataka od strane prodavatelja radi ostvarivanja prava i obveza iz ugovora o kupoprodaji te u svrsi upravljanja korisničkim računom. Ukoliko kupac ne odabere drugu mogućnost, suglasan je s obradom osobnih podataka od strane prodavatelja u svrsi slanja informacija i poslovnih obavijesti kupcu. Suglasnost za obradu osobnih podataka u cijelosti po ovom članku nije uvjet koji sam po sebi onemogućuje sklapanje ugovora o kupoprodaji.

9. 4. Kupac uzima na znanje da je svoje osobne podatke obvezan (pri registraciji, u svom korisničkom računu, prilikom narudžbe na web sučelju trgovine) navoditi pravilno i točno te se bez nepotrebne odgode obvezuje obavijestiti prodavatelja o promjeni osobnih podataka.

9. 5. Za obradu osobnih podataka kupca prodavatelj može povjeriti treću osobu za obradu podataka. Osim osobama koje robu prevoze prodavatelj neće osobne podatke bez prethodne suglasnosti kupca otkrivati trećim osobama.

9. 6. Osobni podaci će se obrađivati u razdoblju od 24 mjeseca, uvijek od datuma kupnje. Osobni podaci će se obrađivati u elektronskom obliku na automatizirani način ili u ispisanom obliku na neautomatizirani način. Nakon isteka određenog razdoblja osobni podaci će biti izbrisani.

9. 7. Kupac potvrđuje da su dostavljeni osobni podaci točni te je bio obaviješten da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka.

9. 8. Ukoliko kupac smatra da prodavatelj ili obrađivač (čl. 9.5.) vrši obradu njegovih osobnih podataka na način koji nije u skladu s zaštitom privatnog i osobnog života kupca ili je protuzakonito, posebice ako su osobni podaci netočni s obzirom na svrhu njihove obrade kupac može:

9.8.1. zatražiti prodavatelja ili obrađivača osobnih podataka objašnjenje,
9.8.2. zatražiti da prodavatelj ili obrađivač osobnih podataka otkloni takvo stanje.
9. 9. Ako kupac zatraži obavijest o obradi svojih osobnih podataka, prodavatelj je obvezan istu obavijest dostaviti. Prodavatelj ima pravo za pružanje informacije sukladno prethodnoj rečenici na primjerenu naknadu koja ne premašuje troškove neophodne za pružanje iste informacije.

10. SLANJE POSLOVNIH OBAVIJESTI I POHRANJIVANJE KOLAČIĆA

10.1. Kupac je suglasan sa slanjem informacija prodavatelja u svezi robe, usluga ili poduzeća na elektroničku adresu kupca te je također suglasan sa slanjem poslovnih obavijesti prodavatelja na elektroničku adresu kupca.

10. 2. Kupac je suglasan s pohranjivanjem kolačića u njegovo računalo. U slučaju da se kupnja na web stranici može učiniti te obveze prodavatelja iz ugovora o kupoprodaji mogu biti bez pohranjivanja tzv. kolačića na računalo kupca, kupac ima pravo suglasnost prema prethodnoj rečenici bilo kada opozvati.

11. DOSTAVLJANJE

11.1. Obavijesti koje se odnose na odnos prodavatelja i kupca, naročito na raskid ugovora, moraju se dostaviti putem pošte u obliku preporučenog pismena, ukoliko u ugovoru o kupoprodaji nije drukčije naznačeno. Obavijesti se dostavljaju na pripadajuću kontakt adresu drugoj strani te se smatraju dostavljenima i učinkovitim u trenutku njihove dostave putem pošte, iznimka je obavijest o odustajanju od ugovora od strane kupca, u tom slučaju odustajanje ima učinak ako je obavijest od strane kupca poslana u roku za odustajanje.

11. 2. Za dostavljenu smatrat će se i obavijest čije preuzimanje primatelj nije prihvatio, nije podignuta u određenom roku ili koja se vrati zbog nemogućnosti dostave.

11. 3. Ugovorne strane uobičajena pismena na koja se ne odnosi čl. 11.1. mogu međusobno slati putem elektroničke pošte, a to na adresu elektroničke pošte navedene u korisničkom računu kupca ili koju je kupac naveo u svojoj narudžbi, odn. na adresu navedenu na web stranici prodavatelja.


12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Ukoliko odnos utemeljeni ugovorom o kupoprodaji sadrži međunarodni (inozemni) element, ugovorne strane  su suglasne da se odnos uređuje češkim pravom. To ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz opće obvezatnih zakonskih propisa.

12. 2. Ako je neka odredba uvjeta poslovanja nevaljana ili nije učinkovita, ili ako takva postane, umjesto nevaljane odredbe primjenjivat će se odredba koja je po svom smislu što je moguće više slična istoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Izmjene i dopune ugovora o kupoprodaji ili trgovačkih uvjeta zahtijevaju pisani oblik.

12.3. Ugovor o kupoprodaji uključujući uvjete poslovanja prodavatelj pohranjuje u elektroničkom obliku te nije pristupačan.

12. 4. Prilog poslovnih uvjeta sačinjava obrazac za raskid ugovora o kupoprodaji.

12. 5. Kontakt podaci prodavatelja: Ulica 4. Gardijske brigade 23, Zadar adresa za dostavu: Ulica 4. Gardijske brigade 23, Zadar adresa elektroničke pošte:  info@gitanocosmetics.cz , telefon: +420 728 608 266.

12.6. Prema čl. 1826. st. 1. slovo a) Građanskog zakonika dajemo kupcu na znanje da će sklopljeni ugovor između prodavatelja (Gitano cosmetics d.o.o.) i kupca biti pohranjen kod prodavatelja te će u bilo kojem trenutku biti kupcu dostupan.